اگر در فرودگاه چیزی گم کردیم چی کار کنیم؟

هر فرودگاهی قسمت وسایل گمشده یا lost & found دارد و برای پیدا کردن آن می توانید به قسمت اطلاعات فرودگاه مراجعه کنید ولی به غیر از آن اگر باری … Read More