زلزله ؛ پس لرزه، گسل، کانون و مرکز زلزله چیست؟

زمین زیرپای ما هر چند سفت و ثابت به نظر می‌رسد اما در واقع در حال حرکت است. کره زمین را مثل یک هلو فرض کنید که پوست دارد، زیر … Read More